Terms & Conditions

 

BESPREEKTE ETES IS STRENG VOORUIT BETAALBAAR!
ALLE EKSTRA BESTELLINGS MOET OP DIE SELFDE DAG BETAAL WORD!
Dit is U verantwoordelikheid om seker te maak dat ons wel U bestelling en betaling
ontvang het voor 10 vm. Internet en fax is partykeer van lyn af
Bestellings en kanselasies moet VOOR 10h00 uur in die oggend gedoen word.
Alle kanselasies en veranderinge moet skriftelik gedoen word vir Maandelikse en Weeklikse Kontrakte.
Bestellings vir Norkem Depot moet vooraf betaal word by 130 Monument weg Aston Manor
Geen geld sal by die Depot ontvang word nie.
Een maand kennisgewing word verlang as U nie meer wil voort gaan of `n breek wil
neem. Maak asb seker U gebruik al U krediet in die kennis maand.
`n 35% Aministrasie fooi sal gehef word vir KREDIET as terug betaling verlang word.
`n 35% Aministrasie fooi sal gehef word vir DEBIET as volle bedrag vir die bestelling nie betaal is nie.

AFLWERING:

Alle betalings en bewys van betaling moet gedoen word voor aflewering kan voortgaan.
GEEN MAALTYE SAL AFGELEWER WORD SONDER BEWYS VAN BETALING OF VOORAF REELING VIR KBA NIE (Drywer sal kos terug bring winkel toe, geen uitsonderings nie!!)
Maak asb seker van die regte bestelling voor U die winkel verlaat ons kan nie omruil na dit oop gemaak is nie.


STRICTLY !!!!! ALL ORDERS ARE TO BE PAID IN ADVANCE !
ALL EXTRA ORDERS FOR THE DAY MUST BE PAID THAT SAME DAY !
It is your responsibility to confirm with us before 10 am whether we have received your order or payment . The Internet and Fax are sometimes offline.
ORDERS AND CANCELLATIONS MUST BE DONE BEFORE 10H00 DAILY !
All cancellations and extras must be in writing for Monthly and Weekly Contracts.
One Months notice required from you if you don`t want to continue or if you want to take a break.Please make sure to use all your credit in the notice month.
A 35% admin fee will be charged for all CREDIT if back payment is required.
No debit is allowed.A 35% admin fee will be charged for all orders that are not fully paid.
All orders for Norkem depot to be paid in advance at 130 Monument rd Aston Manor
No money will be accepted at the Depot

DELIVERY:

ALL PAYMENTS OR PROOF OF PAYMENT MUST BE MADE BEFORE DELIVERY.
NO delivery will go out without proof of payment or prior arrangements for COD!
Driver will bring food back to the shop. No exceptions!
Please make sure you have received the right food order before leaving the shop we
do not exchange once opened.
NO ORDER FORM WILL BE ACCEPTED WITHOUT SIGNATURE.
By clicking accept you agree with and understand the terms and conditions.